Taobo Hu

The Hong Kong University of Science and Technology

Division of Life Science

Hong Kong, China


Biography

Education
Sep 2008 – Now M.D. Student
Central South University (the highest student recruited by Central South University in Hunan Province in 2008)
Sep 2014 – Now Ph.D. Student
Hong Kong University of Technology

Research Interest

Scientific Activities

Awards & Grants
Sep 2015 – Aug 2016 Award: The George K. Lee Foundation Scholarship
Sep 2014 – Aug 2017 Award: Postgraduate Scholarship
Hong Kong University of Science and Technology
Sep 2012 – Aug 2013 Grant: Undergraduate Free Exploration Project of Central South University (2282013bks118)

Publications

Taobo Hu, Yogesh Kumar, Iram Shazia, Shen-Jia Duan, Yi Li, Lei Chen, Jin-Fei Chen, Rong Yin, Ava Kwong, Gilberto Ka-Kit Leung, Wai-Kin Mat, Zhenggang Wu, Xi Long, Cheuk-Hin Chan, Peggy Lee, Siu-Kin Ng, Timothy Y. C. Ho, Jianfeng Yang, Xiaofan Ding, Shui-Ying Tsang, Xuqing Zhou, Dan-Hua Zhang, International Cancer Genome Consortium, En-Xiang Zhou, Lin Xu, Wai-Sang Poon, Hong-Yang Wang, Hong Xue. Forward and reverse mutations between stages of cancer development. bioRxiv 2017: 198309. DOI: https://doi.org/10.1101/198309

Siu-Kin Ng*, Taobo Hu*, Xi Long, Cheuk-Hin Chan, Shui-Ying Tsang, Hong Xue: Feature co-localization landscape of the human genome. Scientific Reports 02/2016; 6. DOI:10.1038/srep20650

Mengping Long*, Taobo Hu*#. Tripartite genome of all species. F1000Research 02/2016; 5. DOI:10.12688/f1000research.8008.1

J Tze-Fei Wong, Siu-Kin Ng, Wai-Kin Mat, Taobo Hu, Hong Xue: Coevolution Theory of the Genetic Code at Age Forty: Pathway to Translation and Synthetic Life. Life 03/2016; 6(1). DOI:10.3390/life6010012

Yogesh Kumar*, Jianfeng Yang*, Taobo Hu*, Lei Chen, Zhi Xu, Lin Xu, Xiao-Xia Hu, Gusheng Tang, Jian- Min Wang, Yi Li, Wai-Sang Poon, Weiqing Wan, Liwei Zhang, Wai-Kin Mat, Frank W. Pun, Peggy Lee, Timothy Hy Cheong, Xiaofan Ding, Siu-Kin Ng, Shui-Ying Tsang, Jin-Fei Chen, Peng Zhang, Shao Li, Hong-Yang Wang, Hong Xue: Massive interstitial copy-neutral loss-of-heterozygosity as evidence for cancer being a disease of the DNA-damage response. BMC Medical Genomics 07/2015; 8.
DOI:10.1186/s12920-015-0104-2

Yung Su Kim, Mei Yang, Wai-Kin Mat, Shui-Ying Tsang, Zhonghua Su, Xianfei Jiang, Siu-Kin Ng, Siyu Liu, Taobo Hu, Frank Pun, Yanhui Liao, Jinsong Tang, Xiaogang Chen, Wei Hao, Hong Xue: GABRB2 Haplotype Association with Heroin Dependence in Chinese Population. PLoS ONE 11/2015; 10(11). DOI:10.1371/journal.pone.0142049

Taobo Hu, Mengping Long, Dejian Yuan, Zhubing Zhu, Yimin Huang, Shi Huang: The genetic equidistance result: Misreading by the molecular clock and neutral theory and reinterpretation nearly half of a century later. Science China. Life sciences 03/2013; 56(3). DOI:10.1007/s11427-013-4452-x

Hu Taobo, Long Mengping, Yuan Dejian, Zhu Zuobin, Huang Yimin, Huang Shi: Genetic isometric phenomenon: Misunderstanding of the molecular clock and neutral theory and its almost half a century later Resolving mysteries. Chinese Science: Life Sciences 04/2013; 43(4):275-82.

Submit Manuscript

Join as a Editor